Dansk English
Euromovers

Flytning til Danmark


I forbindelse med flytning til Danmark, er det vigtigt at have de rigtige dokumenter klar inden flytningen. Venligst læs nedenstående grundigt, inden flytningen påbegyndes.

Information vedr. danske toldregler

GENERELT


Al indbo, der ankommer til Danmark med skib, fly, tog eller lastbil, skal toldklareres der, hvor indboet kommer ind i landet. Vi skal derfor have en inventarliste, kopi af pas og forsendelsesdokumenter i god tid, før forsendelsen ankommer.

INDBO


Indbo, der har været ejet og brugt i mindst 6 måneder og stadig skal bruges af ejeren, kan importeres toldfrit fra ikke-EU lande af personer, der bosætter sig i Danmark. Ejeren skal være registreret i Folkeregisteret.

Danskere, der vender hjem, skal have været bosiddende i udlandet i mindst 12 måneder for at have ret til toldfri import af indbo. Myndighederne kræver i stigende grad bevis for længden af opholdet i udlandet, fx i form af en skriftlig certificering af ansatte eller myndigheder. Ejeren skal registreres i Folkeregistret, inden vedkommendes forsendelse kan toldklareres.

NØDVENDIGE DOKUMENTER I FORBINDELSE MED IMPORT AF INDBO


Vi skal bruge en inventarliste (på engelsk), B/L eller AWB plus en kopi af identifikationssiderne i importørens pas. Hvis alkoholiske drikkevarer indgår i forsendelsen, skal der medsendes en detaljeret inventarliste med detaljeret angivelse af mærke, alkoholprocent, numre og størrelser på flaskerne. Det er et krav, at hver enkelt flaske er angivet separat på inventarlisten, medmindre der er tale om identiske flasker. Indholdet af eventuelle flyttekasser pakket af kunden selv, skal deklareres på inventarlisten for at lette toldklareringen.

Her er link til flyttegods erklæring og shipper profile.

TRÆINDPAKNING


Vi gør opmærksom på, at alle forsendelser, der kommer ind i EU, skal opfylde den internationale standard for forholdsregler mod plantesygdomme nr. 15 (IsPM15), som fastlægger retningslinjerne for anvendelse af træ til indpakning i international handel.

AFGRÆNSET IMPORT


Følgende genstande må importeres som en del af en forsendelse med indbo, men der skal betales told og skatter til de danske myndigheder:

Enhver mængde vin, spiritus og tobak, der indgår i forsendelsen som indbo, skal deklareres som værende til personligt forbrug, og der vil skulle betales told og skat. Da det beløb, der skal betales i told og skatter, vil blive fastsat på grundlag af arten, værdien og mængden af de drikkevarer eller den tobak, der skal importeres, er det ikke muligt at angive en generel toldsats. Opmærksomheden henledes på, at alle flasker, hvad enten de er åbne eller ej, vil indgå i fastsættelsen af told og skatter. Biler, motorcykler, flyvemaskiner, campingvogne, lystbåde og trailere kan importeres toldfrit på betingelse af, at de har været i ejerens besiddelse og registreret som sådan i udlandet i mindst 6 måneder. Dog skal der betales en afgift, der er meget høj, for dansk registrering af fartøjer. De originale, udenlandske registreringspapirer og forsikringspolicer skal foreligge og skal sendes til Skat. Efter toldklarering skal ejeren selv inden 14 dage indlevere bilen til myndighederne med henblik på registrering. For yderligere oplysninger, se venligst www.workindenmark.dk/bring_your_car.

ARVESTYKKER
Arvestykker med undtagelse af vin, spiritus og tobak kan importeres toldfrit inden for 2 år efter afslutningen af boet. Det er kundens ansvar at fremvise dokumentation i form af et testamente eller en erklæring, der er udstedt og legaliseret af de advokater, der har behandlet boet.

KÆLEDYR


Må importeres fra de fleste lande på betingelse af, at følgende dokumenter er gyldige og til stede ved ankomsthavnen:

Sundhedserklæring (ikke over 1 måned gammelt), der er udstedt af veterinærmyndighederne i oprindelseslandet.
Bevis for vaccination mod hundegalskab (udstedt mindst 3 uger og højst 12 måneder før afgang).
Identifikation af dyret (tatovering eller mikrochip) skal verificeres mod sundhedserklæringen, før dyret må komme ind i Danmark.
Der kan være krav om, at kæledyr fra visse lande gennemgår en prøveudtagning for hundegalskab, før de importeres til EU. Kontakt venligst os eller check www.foedevarestyrelsen.dk for opdaterede oplysninger. Under normale omstændigheder vil karantæne ikke kræves for sunde dyr.
SEKUNDÆR BOLIG
Efter særlig ansøgning kan ejere af sekundære boliger i Danmark få tilladelse til én toldfri import. Vedkommende skal have ejet eller lejet den sekundære bolig i mindst 24 måneder, og boligen skal være klar til at blive taget i brug af kunden. Kopi af ejendomsskødet (eller lejeaftalen) samt bevis på bosættelse i udlandet skal fremvises af kunden, før forsendelsen ankommer.

Kunden skal have ejet de genstande, der importeres til sekundære boliger, i mindst 6 måneder, og genstandene må ikke sælges, lejes eller lånes ud i en periode af 12 måneder fra importtidspunktet. Toldmyndighederne kan kræve et depositum, der svarer til told og skatter.

DIPLOMATISKE FORSENDELSER


Personlige ejendele, der tilhører diplomater, som er ansat i udenlandske delegationer i Danmark, kan importeres toldfrit og uden toldeftersyn under forudsætning af, at den lokale delegation udsteder et fritagelsesdokument. Danske diplomater, der vender hjem, nyder ikke toldfritagelser eller -rettigheder, og deres forsendelser af indbo og personlige ejendele er underlagt almindelige toldregler, herunder betaling af told og skatter for afgrænsede genstande.

BESØGENDE


Besøgende, der ikke har fast bopæl i Danmark, må ikke importere indbo toldfrit.

DIPLOMATISKE FORSENDELSER


Personlige ejendele, der tilhører diplomater, som er ansat i udenlandske delegationer i Danmark, kan importeres toldfrit og uden toldeftersyn under forudsætning af, at den lokale delegation udsteder et fritagelsesdokument. Danske diplomater, der vender hjem, nyder ikke toldfritagelser eller -rettigheder, og deres forsendelser af indbo og personlige ejendele er underlagt almindelige toldregler, herunder betaling af told og skatter for afgrænsede genstande.

IMPORTFORBUD


Stoffer. Medicin, der ikke er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Skydevåben og ammunition, medmindre der foreligger en tilladelse fra det danske Justitsministerium. Levende planter (medmindre Fødevareministeriet har udstedt en tilladelse baseret på tilladelsen fra myndighederne i oprindelseslandet om, at planterne ikke er syge. Levende, døde og præfabrikerede dele af de dyr, der er nævnt i Washington-konventionen om international handel med truede dyr og plantearter (CITES), medmindre det danske naturbeskyttelsesråd har udstedt en tilladelse.

Copenhagen, September 2005.

Google+ facebook twitter linkedin